Obchodní Podmínky a GDPR

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Prodávající:

VAMISOUND s.r.o.
Sídlo:   Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00  Brno
IČ:   144 21 607   DIČ:  CZ14421607

Jednající:    Janem Štýblem, jednatelem

Zapsaná:   pod sp. zn. C 128249 u Krajského soudu v Brně
E-mail:        info@vamisound.com

Telefon:     +420 602 662 632

Plátcovství DPH: společnost je plátcem DPH
(dále jen „prodávající“)

 

I. Obecná ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) byly přijaty za účelem úpravy procedury nákupu v internetovém obchodě prodávajícího provozovaném na internetové adrese www.vamisound.com (dále jen „e-shop“). 

2. Obchodní podmínky blíže vymezují a specifikují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Obchodní podmínky jsou v rámci e-shopu každému přístupné.

3. Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „OZ“).

4. Není-li výslovně uvedeno jinak, pro účely těchto obchodních podmínek se v souladu s OZ považuje za spotřebitele každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná (každý takový člověk dále jen „spotřebitel“).

 

II. Kupní smlouva

1. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím je vymezen příslušnými právními předpisy a kupní smlouvou, jejíž součástí jsou i tyto obchodní podmínky. 

2. Nabídkou k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky e-shopu. Kupní smlouva vzniká okamžikem, kdy je prodávajícímu doručena kupujícím v rámci e-shopu řádně vyplněná, potvrzená a odeslaná objednávka (dále jen „objednávka“). 

3. Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí stanovených OZ je ve smyslu ustanovení 
§ 1726 OZ vyloučeno. Prodávající dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3) OZ vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

4. Prodávající je povinen neprodleně kupujícímu potvrdit obdržení jeho objednávky na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v jeho objednávce. Současně s takovým potvrzením zašle prodávající kupujícímu znění těchto obchodních podmínek.

5. Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu závazek odevzdat zboží kupujícímu a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke zboží, kupujícímu vzniká závazek zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

6. Uzavřením kupní smlouvy kupující výslovně potvrzuje, že si je vědom toho, že tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, a že se s těmito obchodními podmínkami detailně seznámil. Na tyto obchodní podmínky byl kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a měl možnost se s nimi v plném znění seznámit.

 

III. Specifikace zboží a cena zboží

1. Označení zboží a popis jeho hlavních vlastností je u každého zboží uveden přímo v e-shopu.

2. Cena zboží je u každého zboží uvedena přímo v e-shopu. Tato cena je uvedena včetně všech daní a poplatků a nákladů na dopravu. 

3. Kupní cena zboží bude dohodnuta v každé kupní smlouvě s tím, že výše takové kupní ceny bude odpovídat kupní ceně příslušného zboží uvedené v e-shopu v době odeslání objednávky kupujícím. Prodávající je oprávněn ceny zboží jednostranně měnit s tím, že na již uzavřenou kupní smlouvu nebude mít taková změna ceny vliv. 

 

IV. Dodací podmínky 

1. Zboží bude kupujícímu dodáno na adresu, kterou kupující uvede v objednávce, a to prostřednictvím přepravce, kterého vybere prodávající (například PPL CZ s.r.o. nebo Direct Parcel Distribution CZ s. r. o., tj. DPD; případně jiný prodávajícím vybraný přepravce dále jen „vybraný přepravce“). Zboží se dodává na území České republiky, na území států Evropské unie i na území třetích států (USA, Kanada, Austrálie apod.). Zboží bude prodávajícím dodáno do zmiňovaných území bez zbytečného odkladu max. však do 30 dnů. Kupující může udělit prodávajícímu souhlas s delší dobou potřebnou pro dodání zboží. 

2. Zboží bude doručeno:

na území České republiky nejpozději do 30 (třiceti) pracovních dnů od uhrazení kupní ceny zboží, v případě platby předem na účet.

na území států Evropské unie nejpozději do 30 (třiceti) pracovních dnů od uhrazení kupní ceny zboží, v případě platby předem na účet.

na území třetích států nejpozději do 30 (třiceti) pracovních dnů od uhrazení kupní ceny zboží, v případě platby předem na účet.

Zásilka bude obsahovat objednané zboží a prodejní doklad (fakturu) včetně záručního listu. 

3. Náklady na dodání zboží objednaného v rámci jedné objednávky jsou nezávislé na počtu objednaných kusů (položek). Náklady na dodání zboží, které je kupující povinen uhradit současně s úhradou kupní ceny zboží, činí při platbě předem na účet:

Na území České republiky 140 Kč,

na území státu Evropské unie 300 Kč,

na území třetích států 400 Kč,

ledaže se jedná o případy, kdy prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží neúčtuje (tzv. doprava zdarma či free shipping). 

4. Prodávající nebude kupujícímu účtovat náklady na dodání zboží v případě, pokud hodnota objednávaného zboží činí současně alespoň 3.000 Kč.

5. Kupující souhlasí s tím, aby prodávající poskytl vybranému přepravci údaje týkající se kupujícího, a to v rozsahu, který je nezbytný pro řádné dodání zboží, přičemž prodávající zboží před jeho dodáním na své náklady zabalí a označí způsobem dohodnutým v kupní smlouvě, případně způsobem obvyklým, odpovídajícím dohodnutému způsobu dodání a užívání. 

6. Vyžaduje-li to povaha zboží nebo určuje-li takovou povinnost výslovně příslušná kogentní právní norma, je prodávající povinen jako součást dodávky dodat kupujícímu takovou dokumentaci a doklady vztahující se k dodávanému zboží, které jsou nutné k převzetí a užívání zboží.

 

V. Platební podmínky

1. Způsob úhrady kupní ceny bude sjednán v kupní smlouvě, kdy kupující má možnost platby:

a) převodem na účet prodávajícího – kupní cena bude kupujícím uhrazena na základě zálohové faktury (přičemž lhůta splatnosti činí 15 dnů od data vystavení zálohové faktury), kterou prodávajícího bez zbytečného odkladu po uzavření kupní smlouvy zašle na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v jeho objednávce; 

b) platební kartou, 

kdy úhrada kupní ceny je podmínkou dodání zboží. 

2. Platba na základě převodu na účet prodávajícího či na základě platební karty, je realizován prostřednictvím systému platební brány přímo na e-shopu. Poskytovatelem služby platební brány je společnost ComGate Payments, a.s., IČ: 27924505, se sídlem Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové, e-mail: platby-podpora@comgate.cz, tel: +420 228 224 267 (dále jen „ComGate Payments, a.s.“). Poskytovatel služby platební brány - společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

3. Na adrese uvedené v předchozím odstavci může kupující provést případné reklamace nebo dotazy k platbám.

4. Více informací o platební bráně je možné nalézt na webových stránkách: https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana

5. V případě platby platebním převodem přesměruje platební brána kupujícího do jeho internetového bankovnictví, kam se přihlásí a potvrdí zde už připravený platební příkaz. Přesný postup platby převodem prostřednictvím platební brány je uveden zde: https://help.comgate.cz/docs/bankovni-prevody

6. Platba kartou je nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadá kupující číslo své karty, datum její platnosti a CVC kód – tři čísla, která jsou uvedena v podpisovém poli na zadní straně karty. Platba kartou je zabezpečena standardem 3D Secure, a tak bude kupující požádán o zadání číselného kódu, který obdrží SMSkou od své banky. Přesný postup platby kartou prostřednictvím platební brány je popsán zde: https://help.comgate.cz/v1/docs/cs/platby-kartou

7. Prodávající neumožňuje způsob úhrady kupní ceny za zboží dobírkou.

 

VI. Nabytí vlastnického práva, přechod nebezpečí škody 

1. Je-li kupující spotřebitelem, vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího vždy převzetím zboží. 

2. Není-li kupující spotřebitelem, platí, že prodávající odevzdá zboží kupujícímu předáním vybranému přepravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči vybranému přepravci, přičemž na kupujícího, který není spotřebitelem, přechází nebezpečí škody na zboží předáním věci vybranému přepravci pro přepravu do místa určení uvedeném v objednávce.

 

VII. Nároky z vad zboží  (reklamační řád)

1. Prodávající dodá kupujícímu zboží v množství, jakosti a provedení, jak je ujednáno v kupní smlouvě. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný z kupní smlouvy; jinak pro účel obvyklý.

2. Nároky kupujícího z vad zboží (včetně způsobu vyřízení reklamace) se řídí příslušnými právními předpisy, zejména OZ. 

3. Ustanovení odstavců 4. až 19. tohoto článku VII. obchodních podmínek se vztahují výhradně na kupujícího, který je spotřebitelem. Je-li tedy níže v tomto článku použito výrazu „spotřebitel“, je tím míněn kupující, který je spotřebitelem.

4. Prodávající odpovídá spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel zboží převzal,

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c)  zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d)  je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu 12 (dvanácti) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

5. Prodávající potvrdí v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace, způsob vyřízení reklamace požadovaný spotřebitelem. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti. Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva spotřebitele, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena. Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení. Nebrání-li tomu povaha věci, lze výše uvedené potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje.

6. Ustanovení odst. 4. tohoto článku VII. se nepoužije zejména:

a) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,

c) u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo

d) vyplývá-li to z povahy věci.

7. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost (tj. ustanovení odst. 14. a násl. tohoto článku VII.).

8. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v odst. 4. tohoto článku VII., může spotřebitel požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může spotřebitel odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

9. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

10. Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

11. Právo z vadného plnění spotřebiteli nenáleží, pokud spotřebitel před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud spotřebitel vadu sám způsobil.

12. Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má spotřebitel místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

13. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti zboží na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást zboží. Určují-li smlouva a prohlášení o záruce různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší. Ujednají-li však strany jinou záruční dobu, než jaká je vyznačena na obalu jako doba použitelnosti, má přednost ujednání stran. 

14. Záruční doba činí 24 (dvacet čtyři) měsíců a běží od odevzdání zboží spotřebiteli.

15. Spotřebitel nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na zboží na spotřebitele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.

16. Práva z vad zboží i práva ze záruky za jakost se uplatňují u prodávajícího:

a) po předchozí domluvě osobně na adrese sídla prodávajícího VAMISOUND s.r.o., Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00  Brno, IČ 144 21 607.

b) poštou na adrese sídla prodávajícího VAMISOUND s.r.o., Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00  Brno, IČ 144 21 607.

c) e-mailem na adresu info@vamisound.com.

d) jinými komunikačními prostředky na dálku (např. telefon, Messenger, Facebook, apod.).

17. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

18. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 (tří) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. O vyřízení reklamace vyrozumí prodávající kupujícího písemně nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne uplatnění reklamace. Zároveň mu vydá písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

VIII. Právo spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy

1. Ustanovení tohoto článku VIII. obchodních podmínek se vztahují výhradně na kupujícího, který je spotřebitelem. Je-li tedy níže v tomto článku použito výrazu „spotřebitel“, je tím míněn kupující, který je spotřebitelem.

2. Spotřebitel má právo bez uvedení důvodu odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 (čtrnáct) dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne převzetí zboží, přičemž je-li předmětem kupní smlouvy dodání několika druhů (položek) zboží, běží lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od kupní smlouvy odstupuje.

3. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Náklady na vrácení předmětného zboží prodávajícímu nese v takovém případě spotřebitel. 

4. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

5. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty předmětného zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

6. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit spotřebiteli přijaté peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

7. V souladu s příslušným ustanovením OZ sděluje prodávající spotřebiteli, že spotřebitel je oprávněn (nikoliv však povinen) využít pro odstoupení od kupní smlouvy ve smyslu tohoto článku obchodních podmínek formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, jehož vzor je přílohou těchto obchodních podmínek.

8. Pro odstoupení platí obdobně čl. VII odst. 16 těchto obchodních podmínek, tzn. spotřebitel může zvolit pro odstoupení od kupní smlouvy formu jakéhokoliv jednoznačně učiněného prohlášení.

 

IX. Poučení o zpracování a ochraně osobních údajů

1. Toto poučení o zpracování a ochraně osobních údajů odpovídá nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ ES (dále jen „Nařízení").

2. Pro účely tohoto poučení se „správcem“ rozumí prodávající, tj. VAMISOUND s.r.o., se sídlem Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00  Brno, IČ 144 21 607

3.Kontaktní údaje správce: 

  • Adresa pro doručování:  VAMISOUND s.r.o., se sídlem Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00  Brno,
    144 21 607.

  • Adresa elektronické pošty: info@vamisound.com, datové schránky: 5nzxr2m

4. Zpracovávány budou tyto osobní údaje kupujícího (dále souhrnně jen „osobní údaje“): jméno a příjmení (včetně příp. titulu, druhého jména), adresa bydliště případně doručovací adresa, kontaktní údaje (tel. číslo, e-mail), fakturační údaje (číslo bankovního účtu, banka) a v případě kupujícího, který není spotřebitelem též firma, adresa sídla, IČ, DIČ, údaj o registraci k DPH, případně údaj o zápisu do obchodního rejstříku).

5. Osobní údaje budou zpracovávány (a) pro splnění kupní smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující a správce jakožto prodávající (jakákoliv taková smlouva či dohoda dále jen „Smlouva“) a (b) pro splnění právních povinností, které se na správce vztahují (např. povinnosti na úseků vedení účetnictví a daní). Osobní údaje budou uvedeným způsobem zpracovávány na základě splnění podmínek podle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) Nařízení.

6. Poskytnutí osobních údajů je požadavkem nezbytným pro uzavření a plnění Smlouvy, resp. zákonným požadavkem pro splnění právních povinností, které se na správce vztahují. Z uvedených důvodů je kupující povinen osobní údaje poskytnout. Neposkytnutí osobních údajů znemožní platné uzavření Smlouvy nebo řádné plnění Smlouvy, a nebo znemožní plnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.  

7. Osobní údaje mohou být zpracovávány manuálně i automatizovaně. V zájmu zajištění ochrany kupujícího správce užije a zajistí vhodná technická a organizační opatření a zabezpečí osobní údaje kupujícího takovým způsobem, který neumožní jejich zneužití, neoprávněné či protiprávní zpracování (resp. zpracování k jinému než uvedenému účelu) či přístup k nim, ztrátu, poškození či zničení. 

8. Příjemci osobních údajů mohou být subjekty, prostřednictvím kterých či vůči kterým správce plní právní povinnosti, které se na správce vztahují a dále vybraní přepravci (vizte čl. IV. těchto obchodních podmínek). Osobní údaje mohou být správcem poskytnuty subjektům poskytující dostatečné záruky ochrany osobních údajů, které správce pověřil na základě písemné smlouvy zpracováváním osobních údajů (tj. zpracovatelům). Zpracovateli jsou subjekty poskytující správci služby v oblasti účetnictví, tj. aktuálně Zpracování účetnictví a daní s.r.o., se sídlem Příkop 6, 602 00  Brno, IČ 04648722.

9. Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu, která pro správce plyne z příslušných právních předpisů, nebude-li správce dle zákona či Nařízení oprávněn osobní údaje uložit na dobu delší (například v případě uplatnění nároku správce, který i nadále přetrvává).

10. Práva související se zpracováním osobních údajů:

a) Právo na přístup k osobním údajům Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou či nejsou správcem zpracovávány. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány, má dále právo k nim získat přístup spolu s následujícími informacemi o: (a) účelech zpracování, (b) kategoriích dotčených osobních údajů, (c) příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, (d) plánované době, po kterou budou osobni údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritériích použitých ke stanovení této doby, (e) existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracování či práva vznést námitku proti tomuto zpracování, (f) právu podat stížnost u dozorového úřadu, (g) veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, (h) tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o použitém postupu, jakož i významu a (i) předpokládaných důsledcích takového zpracování. Na žádost subjektu údajů správce poskytne subjektu údajů kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost subjektu údajů může správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.

b) Právo na opravu či doplnění Subjekt údajů má právo na to, aby byly zpracovány pouze přesné osobní údaje. S tím souvisí i právo subjektu údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

c) Právo na výmaz („právo být zapomenut“) Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se týkají subjektu údajů, pokud je dán jeden z těchto důvodů: (a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (b) osobní údaje byly zpracovány protiprávně, (c) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje. Právo na výmaz se neuplatní, pokud je dána výjimka dle Nařízení nebo zákona, zejména protože zpracování osobních údajů je nezbytné pro (a) splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, (b) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

d) Právo na omezení zpracování Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů: (a) subjekt údajů popírá přesnost zpracovávaných osobních údajů, zpracování bude omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit, (b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítnete výmaz osobních údajů a požádá místo toho o omezení jejich použití, (c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu či obhajoby právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie či některého členského státu.

e) Právo vznést námitku Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést kdykoliv námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) Nařízení (včetně profilování založeného na těchto ustanoveních). Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

f) Právo na přenositelnost údajů Subjekt údajů má právo, aby správce předal jeho osobní údaje zpracovávané automatizovaně na základě souhlasu subjektu údajů jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má subjekt údajů právo na to, aby zpracovávané osobní údaje byly v rozsahu jím určeném předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

g) Jak práva uplatnit Svá práva plynoucí ze zpracování osobních údajů může subjekt osobních údajů kdykoliv uplatnit kontaktováním správce (vizte kontaktní údaji v odst. 3. tohoto článku IX.)

h) Způsob poskytnutí informací Správce informace poskytuje písemně v listinné podobě. Kontaktujete-li správce elektronicky na jeho emailovou adresu, budou Vám informace poskytnuty elektronicky, nepožádáte-li o jejich poskytnutí v listinné podobě.

i) Právo podat stížnost Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu ve smyslu Nařízení, tj. zejména Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, adresa elektronické pošty posta@uoou.cz, web https://www.uoou.cz.

 

X. Kontaktní údaje prodávajícího

VAMISOUND s.r.o.

  • sídlo a adresa pro doručování: Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00  Brno, IČ 144 21 607

  • e-mail: info@vamisound.com

  • web: www.vamisound.com

 

XI. Řešení spotřebitelských sporů

  1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů (tj. zejména sporů souvisejících s kupní smlouvou) je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

 

XII. Závěrečná ustanovení

1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (jako jsou náklady na internetové připojení apod.) hradí sám kupující.

2. Kupní smlouvy jsou počínaje jejich uzavřením archivovány prodávajícím, a to i po jejich naplnění. Kupní smlouvy jsou archivovány ve formě, ve které byly uzavřeny. Vizte též poučení o zpracování a ochraně osobních údajů v čl. IX. těchto obchodních podmínek.

3. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém a anglickém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. 

4. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky kdykoliv změnit. Pro konkrétní kupní smlouvu jsou však obchodní podmínky platné ve znění účinném ke dni uzavření dané kupní smlouvy.

5. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 01.02.2023.

6. Přílohou těchto obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

7. Právní vztahy, které vzniknou v souvislosti s používáním e-shopu a uzavřením smluvního vztahy mezi prodávajícím a kupujícím na základě těchto obchodních podmínek se řídí právním řádem České republiky.

8. Smluvní strany se dohodly, že v případě řešení jakýchkoliv sporů soudní cestou mezi prodávajícím a kupujícím je dána příslušnost soudů České republiky.

 

Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

dle nařízení vlády č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv, v platném znění.
OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 Adresát:

VAMISOUND s.r.o.
Sídlo: Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00  Brno
IČ: 144 21 607
E-mail: info@vamisound.com

 Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*):

Datum objednání (*) 

nebo

Datum obdržení (*)

 

 

 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:

 

 

 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů:

 

 

 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě): 

Datum:

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.